Το Κλάδεμα τουΑκτινιδίου

Τα πιο δημοφιλή σχήματα μόρφωσης του ακτινιδίου είναι το γραμμοειδές (κορδόνι), η ημικρεββατίνα και η κρεββατίνα ή πέργολα. Τα σχήματα αυτά χρειάζονται ειδική υποστήριξη με μόνιμους πασσάλους και χονδρά σύρματα. Επί πλέον, κάθε φυτό πρέπει να φυτευθεί μεταξύ δύο πασσάλων για καλύτερο καταμερισμό του φορτίου, όταν φορτωθούν με καρπούς.

Γραμμοειδές (κορδόνι)

Το σχήμα αυτό μπορεί να φέρει 2 ή 3 παραγωγικές μονάδες βλάστησης, με τους κύριους κλάδους (τύπου βραχίονα) σε οριζόντια κατεύθυνση κατά μήκος των συρμάτων του συστήματος υποστήριξης και σε αρκετή απόσταση μεταξύ των καθ' ύψος. μέχρι ύψους 2-2,5 μ. από το έδαφος. Τα φυτά διαμορφώνονται με ένα μόνο κορμό ή με 2-3 κορμούς από τους οποίους ο πιο ισχυρός κατευθύνεται μέχρι το υψηλότερο σύρμα και στη συνέχεια κάμπτεται προς τη μία πλευρά για να σχηματίσει τον πρώτο οριζόντιο κλάδο (κορδόνι) δια της επιμηκύνσεώς του. Από τον κλάδο αυτό θα σχηματιστεί και ο δεύτερος οριζόντιος κλάδος (κορδόνι) προς την αντίθετη ακριβώς πλευρά. Έτσι συμπληρώνεται η βασική διαμόρφωση της τρίτης παραγωγικής μονάδας βλάστησης. Η πρώτη και η δεύτερη παραγωγική μονάδα βλάστησης, διαμορφώνονται στο πρώτο και δεύτερο σύρμα του συστήματος υποστήριξης, αντίστοιχα, από κλάδους (κορδόνια) με κάθετη κατεύθυνση, που θα προέλθουν από την ανάπτυξη των άλλων κορμών (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως στη διαμόρφωση της τρίτης καθ' ύψος παραγωγικής μονάδας βλάστησης) και θα φέρουν την καρποφόρα βλάστηση.

Ημικρεββατίνα

Το σχήμα αυτό μπορεί να σχηματιστεί από μια μόνον παραγωγική μονάδα βλάστησης, που να είναι στηριγμένη σε σύρμα και σε ύψος 1,80-2m από το έδαφος. Στο ύψος αυτό και σε απόσταση 80-100cm από το κεντρικό σύρμα, και προς τις δύο πλευρές του, τοποθετούμε 2-4 σύρματα, που προσδένονται σε ισχυρά οριζόντια δοκάρια. Η παραγωγική μονάδα βλάστησης θα σχηματιστεί από τον αυξανόμενο καρπό, που στο ύψος των συρμάτων κάμπτεται προς τη μία πλευρά, για να σχηματιστεί ο οριζόντιος κεντρικός κλάδος (κορδόνι) προς την αντίθετη ακριβώς πλευρά, σε περίπτωση μονόκορμου φυτού. Στη συνέχεια σχηματίζονται οι καρποφόροι κλάδοι, που υποβαστάζονται από τα σύρματα. Στην ημικρεββατίνα, επίσης, τα φυτά μπορεί να διαμορφωθούν με 1-2 κορμούς. Στην περίπτωση του φυτού με διπλό κορμό, δίνεται σε αυτούς κάθετη κατεύθυνση και, όταν φθάσουν στο ύψος του σύρματος, διαμορφώνονται σε κεντρικούς οριζόντιους κλάδους (κορδόνια) προς τη μία πλευρά ο ένας και προς την αντίθετη ο άλλος. Στη συνέχεια σχηματίζονται οι καρποφόροι κλάδοι, που υποβαστάζονται από τα σύρματα. Τα πλευρικά σύρματα χρησιμοποιούνται απλώς για την υποστήριξη των καρποφόρων κλάδων. Παράλληλα, επίσης, με τη διαμόρφωση της ημικρεββατίνας μπορεί να σχηματιστεί κάτω από την ημικρεββατίνα, σε κατάλληλη απόσταση, μια παραγωγική μονάδα βλάστησης, με οριζόντιους κλάδους (κορδόνια) και προς τις δύο πλευρές, όπως στην περίπτωση διαμόρφωσης του γραμμοειδούς σχήματος.

Κρεββατίνα ή Πέργολα

Στη διαμόρφωση του σχήματος αυτού το φυτό πρέπει να έχει δύο κορμούς και πολλούς οριζόντιους κλάδους (κορδόνια) από τους οποίους θα αναπτυχθούν βλαστοί, που θα σχηματίσουν τους καρποφόρους κλάδους. Οι καρποφόροι αυτοί βλαστοί απλώνονται πάνω από τα σύρματα και υποβαστάζονται από αυτά. Κατά τη διάρκεια μόρφωσης των σχημάτων είναι αναγκαίο να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους κύριους βλαστούς που θα αποτελέσουν τους κορμούς, καταβάλλοντας προσπάθεια να τους προστατεύσουμε από τους ισχυρούς ανέμους, όταν αναπτύσσονται, και να περιορίσουμε τον αριθμό των άλλων βλαστών, που εκπτύσσονται από τη βάση του φυτού, για να αποφευχθεί ενδεχόμενος ανταγωνισμός. Οι βλαστοί των κύριων κλάδων (κορδονιών) συντέμνονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού σε 8-10 οφθαλμούς, για το γραμμοειδές σχήμα, και σε μήκος 80-100cm για την ημικρεββατίνα, δένοντάς τους στα πλευρικά σύρματα. Στην κρεββατίνα οι βλαστοί αυτοί μπορεί να είναι μακρύτεροι ή κοντότεροι, ανάλογα με τη ζωηρότητά τους και το χώρο που έχουν καταλάβει. Οι βλαστοί πρέπει να αραιώνονται σε απόσταση μεταξύ τους 20-30cm και να αφαιρούνται όλοι οι υπολοίποι βλαστοί που τους ανταγωνίζονται. Κατά το χειμερινό κλάδεμα, οι κλάδοι στο γραμμοειδές σχήμα συντέμνονται σε 3-4 οφθαλμούς, από τους οποίους θα εκπτυχθούν οι καρποφόροι βλαστοί. Στην ημικρεββατίνα και την κρεββατίνα η βλάστηση, που προήλθε από συντμημένους ήδη κλάδους, πρέπει να αφαιρείται. Κατά την παραγωγική φάση των φυτών, περίπου κατά τον 3ο χρόνο, πρέπει να γίνει ένα κλάδεμα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, που θα συνίσταται σε σύντμηση των καρποφόρων βλαστών σε 7-8 οφθαλμούς, μετά τον τελευταίο καρποφόρο κόμβο, καθώς και των βλαστών, που εκπτύσσονται από τους κύριους οριζόντιους κλάδους (κορδόνια) που θα αντικαταστήσουν τους καρποφόρους κλάδους κατά το επόμενο χειμερινό κλάδεμα. Όταν δε σημειώνεται έκπτυξη νέων βλαστών, οι κλάδοι αυτοί συντέμνονται, αφήνοντας τους δύο κλάδους της βάσης, που ήδη έχουν καρποφορήσει, συντέμνοντάς τους όμως σε 2-3 οφθαλμούς μετά τον τελευταίο καρπό στο γραμμοειδές σχήμα ή σε ένα επαρκές μήκος στα άλλα δύο σχήματα μόρφωσης. Σε περίπτωση που ένας ένας ή περισσότεροι κύριοι οριζόντιοι κλάδοι φθαρούν μετά από μερικά χρόνια, είναι αναγκαίο να τους αντικαταστήσουμε με νέους βλαστούς, που αναπτύσσονται σε κατάλληλη θέση. 

Προϊόντα Ακτινιδίου