Η αμυγδαλιά μπορεί να φυτευτεί είτε με μπάλα χώματος είτε γυμνόριζη. Τα γυμνόριζα φυτά αναπτύσσουν πιο ισχυρό, ακτινωτό ριζικό σύστημα και είναι πιο σταθερά στις θέσεις τους σε ζημιές από δυνατούς ανέμους. Συστήνεται να φυτεύονται στις θέσεις τους από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, χωρίς φύλλα, και αφού κλαδευτεί το υπέργειο μέρος τους, ανάλογα με το ριζικό σύστημα που διαθέτουν, δηλαδή όσο πιο μικρό είναι το ριζικό τους σύστημα τόσο πιο αυστηρό θα πρέπει να είναι και το κλάδεμα. Τα δενδρύλλια που φυτεύονται με μπάλα χώματος πρέπει να φυτεύονται στις θέσεις τους τέλος του φθινοπώρου με αρχές του χειμώνα, καθότι με τις πρώτες βροχές αρχίζουν να εκπτύσσουν νέες ρίζες και να εγκαθίστανται στο χωράφι και δεν χρειάζονται κλάδεμα. Τα δενδρύλλια που φυτεύονται με μπάλα χώματος παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στη μεταφύτευση. Οι λάκκοι φύτευσης πρέπει να έχουν διάμετρο περίπου 60 εκ. Το βάθος του λάκκου, εάν έχει προηγηθεί βαθιά καλλιέργεια, μπορεί να είναι μικρό, διαφορετικά πρέπει να ανοίγονται μεγάλοι λάκκοι (βάθους περίπου 60 εκ.) οι οποίοι να γεμίζονται με επιφανειακό χώμα εμπλουτισμένο με φωσφοροκαλλιούχα λιπάσματα. Τα δενδρύλλια πρέπει να φυτεύονται πιο βαθιά από ό,τι ήταν φυτεμένα στο έδαφος ή στα σακούλια, και το εμβόλιο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σκεπάζεται με χώμα.
Οι αποστάσεις φύτευσης μπορεί να είναι από 5*6, 4*5 ή ακόμη πιο πυκνά, ανάλογα με τη ζωηρότητα της ποικιλίας και του υποκειμένου, τη γονιμότητα του εδάφους και τη δυνατότητα άρδευσης ή μη. Συγκεκριμένα, όσο πιο αυξημένη είναι η ζωηρότητα της ποικιλίας/υποκειμένου, η γονιμότητα του εδάφους και η άρδευση, τόσο πιο αραιά θα πρέπει να φυτεύονται οι αμυγδαλιές. Επίσης, σημαντικό είναι, όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη και ο τρόπος συγκομιδής, καθώς στην περίπτωση μηχανικής συγκομιδής θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια έτσι ώστε να αφήνονται πλατιοί διάδρομοι για να είναι δυνατή η διακίνηση του οχήματος συγκομιδής.
Τα πράγματα στην καλλιέργεια της αμυγδαλιάς έχουν αλλάξει κατά πολύ διότι υπάρχουν τώρα ποια ποικιλίες πολύ παραγωγικές με άριστα χαρακτηριστικά καρπού, επίσης υπάρχουν υποκείμενα τα οποία είναι συμβατά σε διάφορους τύπους εδαφών και συστήματα φύτευσης όπως είναι το GF 677, Garnem, τα καινούργια υποκείμενα της Agromillora Rootpac-20, Rootpac-40 και Rootpac-R.
Αφού καταλήξουμε στην ποικιλία που θέλουμε να καλλιεργήσουμε και τον τρόπο συγκομιδής (μηχανικά ή με το χέρι) διαλέγουμε τις αποστάσεις φύτευσης έχοντας να επιλέξουμε από μια πληθώρα υποκειμένων.